โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ประจำปี 2563

Posted by:

โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม อบต.ราษฎร์เจริญ

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญเ

0