ประกาศสภาอบต.ราษฎร์เจริญ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564

Posted by:

0