ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลเข้าทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( IIT 2564)

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ใช้แบบสำรวจที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/dhoiuo โดยสามารถเข้าทำแบบสำรวจได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

0

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ (EIT) 2564

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ใช้แบบสำรวจที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เข้าตอบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/dhoiuo โดยสามารถเข้าทำแบบสำรวจได้ด้วยตนเอง ตามคิวอาร์โคดด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกปี พ.ศ.2564

Posted by:

สรุปผลการจัดซื้อ-6-เดือน-ในรอบ6-เดือนแรก-ปีงบประมาณ-2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-6-เดือนแรกของปี-พ.ศ.2564

0

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี2564

ประกาศต่างๆ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี2564

0

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

แผนการใข้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 กองการศึกษา

แผนการใข้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 กองคลัง

แผนการใข้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 กองช่าง

แผนการใข้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 กองสวัสดิการ

แผนการใข้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 กองสาธารณสุข

แผนการใข้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 สำนักงานปลัด

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 กองการศึกษา ศ

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 กองคลังpdf

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 กองช่าง

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 กองสวัสดิการ

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 กองสาธารณสุขpd

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 สำนักงานปลัด

0