หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ราษฎร์ฌจริญ 61 -63

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต ราษฎ

0

Add a Comment