ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลราษฎร์เจริญ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดความสามัคคี กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง ดังน้ั้นองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 และขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลราษฎร์เจริญ เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

0

Add a Comment