ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี OVERLAY) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๙-๐๐๗ สายบ้านลำพลับพลาหมู่ที่ ๙-บ้านโนนโจด ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณผิวทางแอสฟัลตต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเชิญชวน

0

Add a Comment