ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญเ

0

Add a Comment