ผลการประเมินตามแบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการติดตามปรเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ประจำปี 2563

Posted by:

0

Add a Comment