ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ (EIT) 2564

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ใช้แบบสำรวจที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เข้าตอบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/dhoiuo โดยสามารถเข้าทำแบบสำรวจได้ด้วยตนเอง ตามคิวอาร์โคดด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0

Add a Comment