ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลเข้าทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( IIT 2564)

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ใช้แบบสำรวจที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/dhoiuo โดยสามารถเข้าทำแบบสำรวจได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

0

Add a Comment