วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
     วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ
“ การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี  มีการพัฒนาแบบยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)
     พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพการผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดิน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาตำบลราษฎร์เจริญให้เป็นชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ ทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโดยการสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาและการกีฬาของประชาชนให้สูงขึ้นครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
พันธกิจที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี