1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและการกีฬา
วัตถุประสงค์
     – ส่งเสริมการศึกษาในด้านต่าง ๆ
– ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
– ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
– ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป้าหมาย
     – ประชาชนได้มีโอกาสรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
– ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป
– ประชาชน มีร่างกายแข็งแรง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
แนวทางการดำเนินงาน
     – จัดให้ทุนพัฒนาการศึกษา
– สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
– ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
– ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
– จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
– จัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลและระดับอำเภอเป็นประจำทุกปี

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และ อาชีพ
วัตถุประสงค์
     – เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
– เพื่อให้ราคาผลผลิตของประชาชนในตำบลมีราคาสูงขึ้น
– เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้ราษฎร
– เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีงานทำและมีอาชีพรองรับ
เป้าหมายการพัฒนา
     – ให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยอย่างน้อย 25,000 บาท / คน / ปี
– ให้ประชาชนได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และอาชีพเสริม
แนวทางดำเนินงาน
     – จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของหมู่บ้าน
– จัดหาตลาดรองรับผลผลิต
– ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
– จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพในการประกอบกิจกรรมหรืออาชีพอื่น ๆ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ สังคมอยู่ดีมีสุข
วัตถุประสงค์
     – เพื่อให้ประชานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
– เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด
– เพื่อให้ประชาชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
– เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ
– เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
เป้าหมายการพัฒนา
     – กำหนดให้ตำบลราษฎร์เจริญ เป็นตำบลสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2555
– กลุ่มเด็ก,เยาวชนและประชาชนทั่วไปปลอดยาเสพติด
– ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– ประชาชนในตำบลมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
แนวทางดำเนินงาน
     – จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและรณรงค์โรคไข้เลือดออก ไข้ฉี่หนู
– สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและปราบปราบโรคติดต่อ
– จัดวางท่อระบายน้ำทุกหมู่บ้านตามถนนคอนกรีตสายต่าง ๆ
– จัดหาถังขยะให้ครบทุกหลังคาเรือน
– จัดอบรมเด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ในเรื่องยาเสพติดให้โทษ
– ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชนทั่วไป
– จัดรณรงค์การลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก
– จัดทำสัญญาณการจราจร
– จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข
– ส่งเสริม/รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
– อุดหนุนสถานีอนามัยจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
     – เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ให้มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น
– ให้มีภาชนะเก็บน้ำอุปโภคบริโภค ทุกหมู่บ้าน
– เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน
– เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
     – ตำบลราษฎร์เจริญมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
– ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
– ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
แนวทางการดำเนินงาน
     – จัดทำการก่อสร้างให้ทั่วถึงทั้งตำบล
– จัดสร้างภาชนะกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
– ทำการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ในตำบลให้ทั่วถึง
– จัดสร้าง/ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
     – เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย รัฐธรรมนูญ
– เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
– เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
– เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
– เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
     – ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย
– ตำบลราษฎร์เจริญ เป็น ” ตำบลปลอดการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง “
– ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
– ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. ให้ประชาชนและผู้สนใจ
แนวทางการดำเนินงาน
     – จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเมือง
– จัดเวทีประชาคมตำบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น
– จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
– จัดทำและพัฒนาปรับปรุง ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
     – เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– เพื่อให้ตำบลราษฎร์เจริญ เป็นชุมชนที่สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
– เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
– เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี
เป้าหมาย
     – ปลูกป่าเสริมตามที่สาธารณะ
– เป็นชุมชนสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
– ประชาชนทุกหมู่บ้านมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
– ประชาชนทุกครอบครัวมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
– ประชาชนร่วมมือกันแก้ไขภัยแล้งเบื้องต้น
แนวทางการดำเนินงาน
     – สนับสนุนในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
– ปลูกป่าตามที่สาธารณประโยชน์และสองข้างทางถนน
– ให้ความรู้ประชาชน ตระหนักถึงผลดี ผลเสีย ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– ทำการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน
– ขุดแหล่งน้ำเพิ่มเติม
– เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลเพิ่มขึ้น
– จัดหาที่เก็บน้ำดื่มส่วนกลาง
– ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่า
– ปลูกป่าตามหัวไร่ปลายนา