1 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 พัฒนาเครือข่ายด้านการคมนาคมขนส่งทางบกให้ทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.2 ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้การได้ในสภาพที่ดีทำให้การคมนาคมได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่าง หมู่บ้าน – หมู่บ้าน หรือ หมู่บ้าน – ตำบล

2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน จัดหาอาชีพ ฝึกอาชีพ ให้แก่ราษฎรที่มีรายได้พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืช เกษตรปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ในเขต อบต.ราษฎร์เจริญ พร้อมทำร้านค้าศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า OTOP ในองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ
2.4 จัดให้มีการขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ เพื่อนำมาใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และให้มีระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้านอย่างเพียงพอ

3 นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
     3.1 จัดเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ในระดับตำบล และระดับอำเภอ
3.3 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด ในระดับตำบลและระดับอำเภอ
3.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับตำบล

4 นโยบายด้านการศึกษา
     4.1 จัดหาทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตตำบลราษฎร์เจริญ
4.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตตำบลราษฎร์เจริญ
4.3 จัดหาอาหารเสริม (นม) เด็กก่อนเกณฑ์ และนักเรียนในเขตตำบลราษฎร์เจริญ
4.4 ส่งเสริมสื่อการเรียนการสอน
4.5 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

5 นโยบายด้านสาธารณสุข
     5.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแก่ประชาชน
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน
5.3 สนับสนุนรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชน
5.4 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทุกกลุ่มอายุ

6 นโยบายการพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความปลอดภัย
     6.1 สนับสนุนการจัดฝึกอบรม สมาชิก อปพร.ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
6.2 จัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน