รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

ประจำปีงบประมาณ  2562  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  30,553,149.73  บาท

1.รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง    เป็นเงิน    334,787.20   บาท

2.รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้       เป็นเงิน  15,828,707.50  บาท

3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   เป็นเงิน  14,389,655  บาท

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
2. รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
15,975,532.85 บาท แยกเป็น
เป็นเงิน 231,676.94 บาท
เป็นเงิน 9,209,059.91 บาท
เป็นเงิน 6,534,796.00 บาท