– แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ
– ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

-ข้อ 18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– แผนดำเนินงานปี 61