สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     ตำบลราษฎร์เจริญ เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลราษฎร์พัฒนา ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อที่
     ตำบลราษฎร์เจริญ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31,000 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ของตำบลราษฎร์เจริญ เป็นที่ราบสูงและมีที่ลุ่มเพียงบางส่วน มีความลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ พื้นที่ตำบลบริเวณทิศใต้จะเป็นที่ลุ่มมีลำห้วยลำพลับพลา ผ่านหมู่ที่ 4, 5, 9, 10 ,12 และลำห้วยหว้า ผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 3, 13, 8