อาชีพ
     จากจำนวนครัวเรือนของเกษตรกรทั้งหมด 1,205 ครัวเรือน มีอาชีพหลักในการทำนาโดยทำนาปี พื้นที่ในการทำนาเฉลี่ย 29 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 395 กิโลกรัม/ไร่ – พืชไร่  เกษตรกรจะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้าวโพด ถั่วลิสง
– ไม้ผล ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกเป็นสวนหลังบ้าน ข้างบ้าน ปะปนกันระหว่างมะพร้าว ขนุน น้อยหน่ากล้วย ฝรั่ง ส่วนมากจะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภค และ จำหน่ายบ้างเล็กน้อยเป็นรายได้เสริม

– พืชผัก มีการปลูกถั่วฝักยาว หอมกระเทียม ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภคเอง

– ด้านการเลี้ยงสัตว์ ไม่มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักนอกจากเลี้ยงไว้เสริมรายได้และเพื่อบริโภคเอง สัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง สุกร โคเนื้อ กระบือ สำหรับสัตว์น้ำ มีปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล

– อาชีพนอกสาขาเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ซึ่งมีทั้งรับจ้างประจำและรับจ้างชั่วคราว หลังเสร็จงานในไร่นาแล้วประชากรวัยหนุ่มสาว ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อทำงานทั่วไป งานโรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรก่อสร้างและงานบ้านโดยระยะเวลา 1 ปี จะทำงานรับจ้างชั่วคราวได้ประมาณ 4 – 5 เดือน นอกจากนี้ยังมีงานรับจ้างภายนอกตำบลและตำบลใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานในด้านการเกษตร เช่น ปักดำนา เกี่ยวข้าว ขุดดิน ดายหญ้า เป็นต้น แต่ระยะในการทำงานสั้นมาก ประมาณ 1 – 2 เดือน เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีแรงงานบางส่วนเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
โรงสีข้าว
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด
ตลาดสด ตลาดนัด
1 แห่ง
15 แห่ง
40 แห่ง
2 แห่ง