ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 4,989 คน แยกเป็น ชาย 2,495 คน หญิง 2,494  คน จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน 1,205 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 102.82 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ บ้าน ประชาชนชาย ประชาชนหญิง รวมชาย-หญิง จำนวนครัวเรือน
1 บ้านดงเย็น 166 190 356 90
2 บ้านดงเย็น 208 224 432 118
3 บ้านค่ายนุ่น 101 104 205 53
4 บ้านโนนท่า 208 207 415 110
5 บ้านโนนม่วง 255 261 516 127
6 บ้านใหม่พัฒนา 274 265 539 130
7 บ้านทัพป่าจิก 237 213 450 103
8 บ้านโนนแคน 111 103 214 48
9 บ้านลำพลับพลา 296 307 603 151
10 บ้านโนนม่วง 136 135 271 68
11 บ้านไทยพิทักษ์ 201 197 398 88
12 บ้านโนนท่าใหม่ 128 108 236 46
13 บ้านค่ายนุ่น 107 118 225 58
14 บ้านโนนทรายงาม 67 62 129 33
รวม 2,495 2,494 4,989 1,223

การศึกษา

     – โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา
4 แห่ง
4 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     – วัด / สำนักสงฆ์
– โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ
– พระภิกษุ
– สามเณร
8 แห่ง
1 แห่ง ที่วัดทัพป่าจิก
45 รูป
55 รูป

สาธารณสุข

     – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
– อสม.
1 แห่ง ที่บ้านโนนม่วง
ร้อยละ 100
จำนวน 108 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     – อปพร. จำนวน 106 คน