ส่วนที่  1   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1 ด้านกายภาพ

    1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขตของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยซึ่งห่างออกมาประมาณ22กิโลเมตรมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองบัวแก้วอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้ติดต่อกับตำบลศรีณรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลราษฎร์พัฒนาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

มีเนื้อที่จำนวน50   ตารางกิโลเมตรหรือ31,000 ไร่แยกเป็น14 หมู่บ้านดังนี้

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

    1.4 ลักษณะของดินลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย พื้นราบเหมาะแก่การปลูกข้าว

    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านได้แก่ แม่น้ำมูล

    1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้มีพื้นที่ป่าสาธารณะบางส่วน

 

2. ด้านการเมือง / การปกครอง

    2.1 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ  ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน   14  หมู่บ้าน

 

แผนที่ตำบลราษฎร์เจริญ

    2.2 การเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีจำนวน 14 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 14 หมู่บ้านรวมเป็น 28 คน

 

3.ประชากร

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง  รวม ชาย – หญิง
1 บ้านดงเย็น 109 168 174 342
2 บ้านดงเย็น 135 210 216 426
3 บ้านค่ายนุ่น 58 100 99 199
4 บ้านโนนท่า 125 197 206 403
5 บ้านโนนม่วง 146 269 268 537
6 บ้านใหม่พัฒนา 156 265 266 531
7 บ้านทัพป่าจิก 131 239 215 454
8 บ้านโนนแคน 55 112 106 218
9 บ้านลำพลับพลา 171 301 319 620
10 บ้านโนนม่วง 75 129 133 262
11 บ้านไทยพิทักษ์ 93 187 190 377
12 บ้านโนนท่าใหม่ 56 127 108 235
13 บ้านค่ายนุ่น 63 123 119 242
14 บ้านโนนทรายงาม 37 62 66 128
รวม 1,410 2,489 2,485 4,974

 

ข้อมูลณวันที่  กันยายน พ.ศ.2561 ข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนราษฎรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

 4.สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษามีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 4 โรงเรียน
  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา   ถึงระดับชั้น ม.3
  โรงเรียนบ้านดงเย็น อนุบาล – ป.6
  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่น-โนนแคน อนุบาล – ป.6
  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก อนุบาล – ป.6
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราษฎร์เจริญ

 

     4.2 สาธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์เจริญมี 1   แห่ง

– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมี 14แห่ง

4.3อาชญากรรม-ไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม

4.4ยาเสพติด-ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง

    4.5การสังคมสงเคราะห์-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อการดำรงชีวิต

5.ระบบบริการพื้นฐาน

    5.1 การคมนาคมขนส่งมีถนนที่เป็นช่องทางคมนาคมขนส่ง ถนนเดินทางไปมาสะดวก

    5.2 การไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน2,780 ครัวเรือน

    5.3 การประปามีระบบประปาบาดาลหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน

    5.4 โทรศัพท์ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

    5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตั้งอยู่อำเภอพยัคฆมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตำบลราษฎร์เจริญ ประมาณ 16   กิโลเมตร

6.ระบบเศรษฐกิจ

    6.1 การเกษตรราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

    6.2 การประมง

    6.3การปศุสัตว์ตำบลราษฎร์เจริญ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    6.4การบริการ

    6.5การท่องเที่ยว

    6.6อุตสาหกรรมตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

    6.7การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

-กลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 1 กลุ่ม

-กลุ่มเลี้ยงกบ1กลุ่ม

-กลุ่มทอผ้าไหม 1 กลุ่ม

    6.8แรงงานราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าวที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

    7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนมีจำนวน 14 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน

    7.2 ข้อมูลด้านการเกษตรราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว

    7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตรแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่มูล

    7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-14

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

    8.1 การนับถือศาสนาประชาชน หมู่ที่ 1-14นับถือศาสนาพุทธ

    8.2 ประเพณีและงานประจำปีบุญกฐินเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

    8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ การถนอมอาหารทำปลาร้า ปลาร้าบองภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน

    8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ผ้าไหมข้าวหลาม

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

    9.1 น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

–  ลำน้ำ, ลำห้วย,คลอง     จำนวน2 สาย

–  บึง, หนองและอื่นๆ จำนวน  20แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ประปาหมู่บ้าน จำนวน14แห่ง

–  ฝายน้ำล้น     จำนวน6 แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น      จำนวน     24แห่ง

–  บ่อโยก  จำนวน     22แห่ง

    9.2 ป่าไม้มีพื้นที่สาธารณะบางส่วน

    9.3 ภูเขา-ไม่มี

    9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ดี

 

********************************

 

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.59 (ผู้มาออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธิ์ประมาณ 50 ล้านคน โดยจำนวน 16.8 ล้านคน หรือ ร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ) “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป เช่น มาตรา 65  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  การจัดทำการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ มาตรา 275  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ

กรอบและแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี

    1. ด้านความมั่นคง

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

 1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ

 1. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว

    4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมทางสังคม

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

    5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

    6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ และ รายจ่ายของภาครัฐ

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงขอสรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จากเอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12” และเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2558 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้

      1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

      2. ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

      3. เป้าหมายการพัฒนาประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้

(1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8

(2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

(3) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง

(4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุล

(5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

      4. แนวทางการพัฒนา

(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สนับสนุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน  R&D Center ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำ Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพื่อให้ระบบราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนา อปท. ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

1แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐาน และประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ และสติปัญญา  รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

(3) สร้างสังคมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น

(4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้ 1.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์

2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564โดยมีวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

 1. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต
 2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้า  การบริการและโลจิสติกส์

กลยุทธ์

 1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ
 2. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
 3. พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ

4.พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

กลยุทธ์

 1. พัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 3. ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

4.พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง

กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และ ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศ และรองรับรถไฟรางคู่ ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3ฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโดยให้ความสำคัญกับแหล่งโบราณสถาน ศาสนา ประเพณีพื้นบ้าน

กลยุทธ์ที่ 4ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลยุทธ์ที่ 1บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย  และการสร้างองค์ความรู้ทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมสู่ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 4เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2561-2564)

วิสัยทัศน์“ประชาชนมีความรอบรู้ และความสุข อย่างรอบด้าน ท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความรอบรู้  และ  ความสุขอย่างรอบด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การบริหารจัดการท้องถิ่น

1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเร่งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพ ความรู้  ความสามารถ ทักษะสำหรับการเรียน การสอน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม  และจริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริหารทางการศึกษา

2) พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

3) สนับสนุนงานวิชาการ และ กิจกรรมทางการศึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้วยการสนับสนุนแนวทางการดำเนินชีวิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ การณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น

กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ส่งเสริมอาชีพ

2)เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน

3)สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา  และนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญต่อกระบวนการ ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตในระดับกลางน้ำ จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ำ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการคมนาคม แหล่งน้ำสาธารณะ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1)พัฒนาส่งเสริมการเกษตร  การพาณิชย์ และการลงทุน

2)พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำสาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวและจัดการสิ่งแวดล้อม

3) สนับสนุนส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการทำงานด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการจัดการ  ลดขั้นตอนการควบคุม และสั่งการ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก และสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนเพิ่มคุณภาพในการจัดบริการ และให้บริการสาธารณะ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1)เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น

2)สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร และหน่วยงานอื่น

3) สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายกำหนด

 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

     2.1 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

การคมนาคมสะดวกเศรษฐกิจดีมีความรู้ทันสมัยสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทุกชีวิตอยู่ดีกินดีมีการพัฒนาแบบยั่งยืน

    2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข

4)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.3 เป้าประสงค์

1) เพื่อพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

2) เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ

3) เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข

4) เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5)เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.4 ตัวชี้วัด

1)กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานวัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง

2)กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

    2.5 ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

ค่าเป้าหมาย

– พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

-อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโครงการสวดมนต์ข้ามปีฯลฯ

-พัฒนา สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ

ค่าเป้าหมาย

-เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

-ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

-เสริมสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของสินค้า และจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข

ค่าเป้าหมาย

-พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

– โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ

-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

-ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

-สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย

-การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภคอาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาด้านการบริหารและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย

-เพื่อพัฒนาระบบการเมือง การบริหารงานงบประมาณในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯเป็นต้น

-การบริหารจัดการขยะ

    2.6 กลยุทธ์

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

1) กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

2) กลยุทธ์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรม

3) กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬา

– ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

-พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(ศพด.)และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

– ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทางศาสนาการอนุรักษ์จารีตประเพณีวัฒนธรรม        และภูมิปัญญาท้องถิ่น

– สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ

1) กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2) กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพ

– เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

– ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

– เสริมสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและจัดหา  แหล่งจำหน่ายสินค้า

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข

1) กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2) กลยุทธ์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข

-พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

-เสริมสร้างการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์เด็กสตรีผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยเอดส์

-ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข

-ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ

4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1)กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนสะพานทางเท้าฝายและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

-พัฒนาการสาธารณูปโภคก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา

-พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

-ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคมและเมรุประจำหมู่บ้าน

 1. 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

-ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองและการบริหาร

-บริหารจัดการภายในเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ

-ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี

6.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริม/ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ11กลยุทธ์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

1)กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

2) กลยุทธ์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรม

3) กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ

1) กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2) กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข

1) กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2) กลยุทธ์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข

4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข และด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาด้านการบริหารและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses)
1. อัตรากำลังคนทำงานในองค์กรมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน

2. ประชากรมีประมาณสี่พันกว่าคนถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

3. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพื้นที่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้าไหม  หมู่ที่ 9,  กลุ่มเลี้ยงกบ  หมู่ที่ 8  , กลุ่มร้านค้าชุมชนตำบลราษฎร์เจริญ  หมู่ที่ 3  ฯลฯ

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล

2. มีความเสี่ยงในปัญหายาเสพติด

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพิ่มเติมอัตรากำลังของครูผู้ดูแลเด็ก 1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กไม่ครบตามเงินเดือนที่แท้จริง ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิ่ม
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. จำนวนบุคลากรมากทำให้ได้เปรียบองค์กรอื่นในการจัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ 1. จะมีวิธีการลดจำนวนบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณอย่างไร

2. การลดจำนวนบุคลากรลงแต่เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas

หลายคน

1. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆในอดีตมีจำนวนมาก จนทำให้หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง และกรมใน การบริหารและพัฒนา อปท. 1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมูลฐาน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การดำเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์  ด้านการศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 1. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบงบประมาณสมดุล

 

 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses)
1. มีรถน้ำเอนกประสงค์ และ รถกู้ชีพไว้คอยช่วยเหลือประชาชน 1. สถานที่อาคารทำงาน คับแคบ

 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคาแพงจาก อปท.ข้างเคียง 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชำรุดและล้าสมัย
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การมีรถน้ำเอนกประสงค์ และ รถกู้ชีพไว้คอยช่วยเหลือประชาชน ทำให้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ทำการให้ทัดเทียมกับ อปท.อื่นๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จำกัด

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ(Management)

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses)
1. การยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้ อปท.ใกล้ชิดกับการศึกษามากขึ้น มีองค์ความรู้ด้านการศึกษามากขึ้น 1. มีค่าใช้จ่ายด้านรถรับ-ส่ง ที่เพิ่มขึ้น
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวมหนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศต่างๆ 1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น

2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น

3.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหาระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางกำหนดมามีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ ฯลฯ

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา 1. จะทำให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้ถ่องแท้เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

 

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses)
1. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งศึกษาดูงาน หมู่บ้านค่ายนุ่น  หมู่ที่ 3

2. มีขนาดพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่เกินไป ทำให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง

1. มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะ
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีการพัฒนาด้านภาษามากขึ้น 1.มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า

2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1.ทำเลที่ตั้งของตำบลมีเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวมาก  1. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะดำเนินการ

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

– รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

– แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ

– แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว

– การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท.

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

AEC หรือ Asian Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asianจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

 1. 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
 2. 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
 3. 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
 4. 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลราษฏร์เจริญ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้างทักษะ โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
 2. 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ และจัดหาแหล่งจำหน่ายเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
 3. 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข

-ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น

-การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น

-ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น

       5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ

6.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      พื้นที่ป่ามีจำนวนน้อย  ส่วนขยะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จึงมีมาตรการเพื่อรับมือในอนาคต คือ ปลูกต้นไม้เพิ่มทุกปี ตามพื้นที่ป่าสาธารณะ และ บริหารจัดการขยะให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน

การคมนาคม
     1. การคมนาคมของตำบลราษฎร์เจริญ มีการคมนาคมประเภททางบก โดยมีเส้นทางที่สำคัญ 3 สาย คือ
– ถนน รพช. ถนนสายบ้านอีเม้ง ถึง บ้านโนนยาง ด้านทิศเหนือของตำบล จดแนวทิศใต้
– ถนน รพช. หมายเลข มค 4011 บ้านหนองกก ถึงบ้านเมืองเตา ตัดผ่านทิศตะวันตกจดทิศตะวันออก
– โยธาธิการ สายบ้านสระแคน ถึง บ้านค่ายนุ่น ตัดผ่านทิศเหนือจดทิศใต้

2. การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง
          – ถนนโยธาธิการบ้านบุราณ ถึง บ้านดงเย็น 9 กิโลเมตร เส้นทางที่จะใช้ติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกที่สุด คือ ทางหลวงแผ่นดิน เชื่อมระหว่าง อำเภอนาเชือกกับอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามและอำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3. การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
          1. ถนน รพช. สายบ้านอีเม้ง ถึง บ้านโนนยาง เชื่อมระหว่างตำบลราษฎร์พัฒนา ทางทิศเหนือผ่านตำบลราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 , 2 , 1 , 3 ,13 ตามลำดับ เข้าเขตตำบลเมืองเตาทางทิศใต้
2. ถนน รพช. หมายเลข 4011 บ้านหนองกก ถึง บ้านเมืองเตา ชื่อมระหว่างตำบลเวียงสะอาด ผ่านตำบลราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 12 , 4 , 9 , 10 , 5 , 14 เข้าเขตตำบลเมืองเตา

4. การบริการรถยนต์โดยสารและยานพาหนะ
          การสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของตำบลราษฎร์เจริญ จะมีรถประจำทางวิ่งให้บริการแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตหมู่บ้านซึ่งเป็นรถสองแถว คือสายบ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตาผ่านตำบลราษฎร์เจริญและตำบลราษฎร์พัฒนา แล้วเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินตรงเข้าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สายบ้านโนนม่วงถึงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สายบ้านโคกสายตำบลเมืองเตาผ่านบ้านทัพป่าจิกตำบลราษฎร์เจริญแล้วผ่านบ้านสะแคนใต้ตำบลหนองบัวแก้วขึ้นทางหลวงแผ่นดินถึงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นต้น หมู่บ้านที่ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านก็จะใช้บริการจากรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ นอกจากเดินทางโดยรถยนต์ประจำทาง และมอเตอร์รับจ้างแล้วประชาชนยังนิยมเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว โดยจะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามลำดับ

การโทรคมนาคม
     – โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 ตู้ ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9,10,11,12,13,14

การไฟฟ้า
     ตำบลราษฎร์เจริญ มีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     – ลำน้ำ , ลำห้วย
– บึงและหนองอื่นๆ
2 สาย
20 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     – ฝาย
– บ่อน้ำตื้น
– บ่อโยก
6 แห่ง
24 แห่ง
22 แห่ง