การคมนาคม
     1. การคมนาคมของตำบลราษฎร์เจริญ มีการคมนาคมประเภททางบก โดยมีเส้นทางที่สำคัญ 3 สาย คือ
– ถนน รพช. ถนนสายบ้านอีเม้ง ถึง บ้านโนนยาง ด้านทิศเหนือของตำบล จดแนวทิศใต้
– ถนน รพช. หมายเลข มค 4011 บ้านหนองกก ถึงบ้านเมืองเตา ตัดผ่านทิศตะวันตกจดทิศตะวันออก
– โยธาธิการ สายบ้านสระแคน ถึง บ้านค่ายนุ่น ตัดผ่านทิศเหนือจดทิศใต้

2. การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง
          – ถนนโยธาธิการบ้านบุราณ ถึง บ้านดงเย็น 9 กิโลเมตร เส้นทางที่จะใช้ติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกที่สุด คือ ทางหลวงแผ่นดิน เชื่อมระหว่าง อำเภอนาเชือกกับอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามและอำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3. การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
          1. ถนน รพช. สายบ้านอีเม้ง ถึง บ้านโนนยาง เชื่อมระหว่างตำบลราษฎร์พัฒนา ทางทิศเหนือผ่านตำบลราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 , 2 , 1 , 3 ,13 ตามลำดับ เข้าเขตตำบลเมืองเตาทางทิศใต้
2. ถนน รพช. หมายเลข 4011 บ้านหนองกก ถึง บ้านเมืองเตา ชื่อมระหว่างตำบลเวียงสะอาด ผ่านตำบลราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 12 , 4 , 9 , 10 , 5 , 14 เข้าเขตตำบลเมืองเตา

4. การบริการรถยนต์โดยสารและยานพาหนะ
          การสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของตำบลราษฎร์เจริญ จะมีรถประจำทางวิ่งให้บริการแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตหมู่บ้านซึ่งเป็นรถสองแถว คือสายบ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตาผ่านตำบลราษฎร์เจริญและตำบลราษฎร์พัฒนา แล้วเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินตรงเข้าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สายบ้านโนนม่วงถึงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สายบ้านโคกสายตำบลเมืองเตาผ่านบ้านทัพป่าจิกตำบลราษฎร์เจริญแล้วผ่านบ้านสะแคนใต้ตำบลหนองบัวแก้วขึ้นทางหลวงแผ่นดินถึงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นต้น หมู่บ้านที่ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านก็จะใช้บริการจากรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ นอกจากเดินทางโดยรถยนต์ประจำทาง และมอเตอร์รับจ้างแล้วประชาชนยังนิยมเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว โดยจะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามลำดับ

การโทรคมนาคม
     – โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 ตู้ ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9,10,11,12,13,14

การไฟฟ้า
     ตำบลราษฎร์เจริญ มีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     – ลำน้ำ , ลำห้วย
– บึงและหนองอื่นๆ
2 สาย
20 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     – ฝาย
– บ่อน้ำตื้น
– บ่อโยก
6 แห่ง
24 แห่ง
22 แห่ง