อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล แลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)

 

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา66)

 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

 3. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

 4. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 5. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

 6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 8. ส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

 9. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 10. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

 12. มีหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

 13. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

 14. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 15. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

 16. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

 17. ให้มีและส่งเสริมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

 18. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

 19. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

 20. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

 21. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

 22. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม