รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

————————————————

           ด้วย   องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ  พ.ศ.๒๕๖1  มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ   ใช้แนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

         บัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้

  1.   ผลการดำเนินงาน

              ยุทธศาสตร์ บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

               กิจกรรมที่ 1        จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ   รวมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย ดังนี้

จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส                                 การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ผ่านทางเว็บไซต์  www.ratcharoen.go.th    ผ่านทางโทรศัพท์  0๔๓-706811  และตู้รับฟังความคิดเห็น อบต.ราษฎร์เจริญ ปรากฏว่าไม่มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนใดๆ

กิจกรรมที่ 2  ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  เช่น  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สายด่วน  เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์   โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ  ผ่านทางเฟสบุ๊ค อบต.ราษฎร์เจริญ   ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ  ในองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

    ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมที่  3  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ  ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการ

 

-2-

 

ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

  1. ประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดตั้งแต่วันที่     1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

  1.        การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

– อบต.ราษฎร์เจริญ มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน  (ข้อ 6 )  ของส่วน  และระดับองค์กร ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงาน โดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

 

  1. ปัจจัยสนับสนุน

ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้

 

1)  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายสำคัญ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จึงให้ความสำคัญในการดำเนินงาน

2)  การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง

3)  องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

4)  มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Web site และ Intranet ของ องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากรจำกัด ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของศูนย์โดยเฉพาะ ในการปฏิบัติงานต้องใช้การทำงานในรูปคณะทำงานและประสานการดำเนินการตามภารกิจประจำ ทำให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการในเชิงรุกได้

 

 

-3-

 

  1. ข้อเสนอแนะ

1)  พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

2)  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

3)  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล

 

 

 

ลงชื่อ……สุปราณี   นิสาวัน………ผู้รายงาน

(นางสุปราณี   นิสาวัน)

นิติกรปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ รายงานผลการดำเนินตามแผนปปช.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต